Regulamin

Regulamin Platformy B2B

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

1.    Sklep internetowy B2B, dostępny pod adresem internetowym msjb2bpartner.pl, prowadzony jest przez prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MSJ Solutions sp. z o.o. znajdująca się pod adresem 03-119 Warszawa ul. Modlińska 204, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958404, zarejestrowana pod numerem NIP 5242935659, Regon 521432851

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

1.     Sprzedawca - MSJ Solutions sp. z o.o. znajdująca się pod adresem 03-119 Warszawa ul. Modlińska 204, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000958404, zarejestrowana pod numerem NIP 5242935659, Regon 521432851

2.    Klient - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

3.    Opiekun handlowy – osoba zatrudniona na umowę o pracę u Sprzedawcy, odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę klientów.

4.    Sklep - sklep internetowy/platforma b2b prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym msjb2bpartner.pl

5.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: 03-119 Warszawa ul. Modlińska 204

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@msjb2bpartner.pl

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 22 674 04 10

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  65187010452078107224800001

5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od pn-pt 9-17

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari,

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.     włączona obsługa plików cookies,,

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6.

3.     Ceny dostępne są po zalogowaniu na konto użytkownika w Sklepie w polskich złotych, są cenami netto i nie uwzględniają kosztów transportu.

4.    Rabaty, promocje, wyprzedaże w Sklepie dostępne są po zalogowaniu na konto użytkownika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalania wysokości rabatu, promocji, wyprzedaży.  

5.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6.    Sprzedawca ma prawo odmowy wykonania usługi sprzedaży, założenia konta oraz udzielania informacji handlowych w przypadku braku potwierdzenia autentyczności przez klienta. 

7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do Sklepu Internetowego w tym także nazwy domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów, wzorców, formularzy. Korzystanie jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od Sprzedawcy.

8.    Sprzedawca nie ma obowiązku sprawdzania czy osoba, która przy użyciu przyznanego Klientowi Loginu i Hasła dokonała operacji na Platformie B2B jest do tego upoważniona.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wysłać dokumenty firmowe: NIP, REGON na adres email kontakt@msjb2bpartner.pl

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.    Założenie konta obywa się po przez kliknięcie linku aktywującego otrzymanego drogą mailową oraz akceptacji warunków regulaminu.

4.    Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (to jest adres email) i hasła ustanowionego przy pierwszym logowaniu się.

5.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady Składania Realizacji i Anulacji Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    Za pośrednictwem Sklepu:

a.    zalogować się do Sklepu;

b.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

c.     kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

d.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

2. Za pośrednictwem telefonu:

a.    skontaktować się z Opiekunem Handlowym

b.    podać: nazwę Klienta, nazwę produktu, ilość w sztukach, formę płatności, sposób dostawy

c.     po zakończonej rozmowie, Opiekun Handlowy wyśle na wskazany przez Klienta adres elektronicznej skrzynki pocztowej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 

3.    Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

a.    wysłać zamówienie na adres poczty elektronicznej przydzielonego Opiekuna Handlowego lub kontakt@msjb2bpartner.pl

b.    wiadomość powinna zawierać: nazwę Klienta, nazwę produktu, ilość w sztukach, formę płatności, sposób dostawy

c.     opiekun po otrzymaniu zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej wyśle na wskazany przez Klienta adres elektronicznej skrzynki pocztowej potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.    Sprzedawca po konsultacji z Klientem może realizować zamówienia w całości lub partiami.

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta karą umowną w wysokości 25% w przypadku anulacji zamówienia nie z winy Sprzedawcy oraz bez podania przyczyny przez Klienta.

6.    Klient jest informowany na bieżąco o zmianie statusu zamówienia za pomocą wysłania informacji tekstowej na adres skrzynki elektronicznej podany przez Klienta.

7.    Dokonywanie zmian przez Klienta w zamówieniu zarejestrowanym już w systemie może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia oraz wymaga konsultacji ze Sprzedawcą.

8.    Informacje zawarte na stronie platformie b2b nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.    

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,

b.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: MSJ Solutions sp. z o.o., ul. Modlińska 204, 03-119 Warszawa

2.    Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

3.    Zamawiane Produkty są dostarczane za pomocą firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta adres w zamówieniu.

4.    Przed dostawą Klient jest informowany o zmianie statusu zamówienia po przez informację tekstową na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podany przez Klienta.

 

 

§ 9

Płatności

1.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki u kuriera.

c.     płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności w punkcie odbioru Zamówienia.

2.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę zgodnie z wytycznymi w § 8

3.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy:

a. terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

4.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

5.    W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6.    Klient ma możliwość otrzymania odroczonego terminu płatności oraz limitu kupieckiego. W tym celu Klient musi skontaktować się z Opiekunem Handlowym w celu weryfikacji.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielanie w/w warunków płatności.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Klient nabywający towar na podstawie faktury VAT, zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) nie jest Konsumentem, dlatego też nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania rzeczy.

2.    Klient może skorzystać z Odstąpienia od Umowy Sprzedaży tylko i wyłącznie za zgodą  Sprzedawcy. 

3.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zastrzega sobie prawo ustalenia warunków odstąpienia od Umowy. 

4.    Sprzedawca ma termin do 20 dni roboczy na ustosunkowanie się do zgłoszenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży od Klienta.

5.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do oszacowania wartości zwracanego Produktu i w razie konieczności potrącenia 15-80% wartości towaru uwzględnionego na fakturze VAT.   

6.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi wszystkie koszty związane z ewentualnym demontażem i transportem Towaru.

7.    Sprzedawca jest zobowiązane do zwrotu pieniądze Klientowi za zwrócony Produkt po zaakceptowaniu warunków zwrotu przez obie strony.  

8.    Umową Sprzedaży są objęte nowe Produkty.

 

 

 

 

 

§ 11

Reklamacja, rękojmia i gwarancja

1.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Produkty nabywane przez Sklep przeznaczone są do dalszej odsprzedaży, dlatego też Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za wyrządzone nieumyślnie szkody Klientowi, powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art.558 § 1 kc).

2.    Na zakupione Produkty Sprzedawca udziela gwarancji. Czas gwarancji widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

3.    Okres gwarancyjny liczony jest od daty wystawienia Faktury VAT.

4.    W celu rozpatrzenia reklamacji na wadliwy Produkt przez Sprzedawcę wymagane jest wypełnienie formularza reklamacyjnego, który znajduję się pod tym linkiem

5.    Wypełnienie formularza jestem obowiązkowe aby ruszył proces reklamacyjny. W przeciwnym wypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona a Produkt odesłany do Klienta.

6.    Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od momentu dostarczenia Produktu do Sprzedawcy.

7.    Produkt odesłany na reklamację, powinien być odpowiednio zabezpieczony i przystosowany do transportu. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas transportu na skutek złego zabezpieczenia Produktu.

8.    W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rozpatrzenia reklamacji.

9.    Klienci niezalegający z płatnościami wobec Sprzedawcy, reklamacje będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

10.  Produkt objęty gwarancją jest naprawiany lub wymieniany na nowy w zależności od przeprowadzonej diagnozy usterki przez Sprzedawcę.

11.  Produkt na gwarancji Klient przesyła na własny koszt. Po zakończeniu prac serwisowych Sprzedawca pokrywa koszty odsyła Produkt na adres wskazany przez Klienta.

12.  Jeżeli Produkt jest po gwarancji Klient ponosi wszystkie koszty transportu, diagnozy i naprawy.

13.  W przypadku napraw Produktów po gwarancji lub napraw nie obejmujących warunki gwarancji Klient jest informowany o dodatkowych kosztach przed wykonaniem usługi. Klient musi podjąć decyzję czy zgadza się na dodatkowe koszty w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji od Sprzedawcy.

14.  W przypadku wysłania przez Klienta urządzenia z nośnikiem pamięci lub samego nośnika pamięci w celu wykonania czynności serwisowych, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie lub kopię danych znajdujących się na nośniku pamięci.

15.  Gwarancja nie obejmuje:

ü  uszkodzeń powstałych przy montażu Produktu,

ü  uszkodzeń w wyniku eksploatacji w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych,

ü  uszkodzeń powstałych przy instalacji przez osoby nie posiadających należytych uprawnień do wykonywanych czynności,

ü  uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania nieodpowiednich narzędzi przy montażu,

ü  uszkodzeń powstałych podczas transportu

ü  uszkodzeń w wyniku wyładowań atmosferycznych, powodzi, pożarów i innych klęsk żywiołowych,

ü  uszkodzeń w wyniku działania osób trzecich,

ü  uszkodzeń w wyniku dokonywania samowolnych napraw przez Klienta,

ü  uszkodzeń powstałych w wyniku nie zastosowania się do instrukcji obsługi

ü  uszkodzeń powstałych w wyniku mechanicznych uszkodzeń,

ü  uszkodzeń powstałych w wyniku błędów popełnionych w instalacji elektrycznej.

 

§ 12

Dane osobowe, RODO

 

1.   W związku z wymaganiami, jakie stawiają przepisy Rozporządzeni Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 216 r.), administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy b2b jest Sprzedawca tj. MSJ Vision s.c. Mariusz Kowalski, Sławomir Jasiński, ul. Modlińska 204, 03-119 Warszawa.

2.   Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pocztą tradycyjną, piszą na adres jak wyżej, oraz na email: odo@msjvision.pl 

3.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu:

·         realizacji zawarcia  Umowy Sprzedaży,

·         realizacji kampanii marketingowych własnych produktów tj. przesyłanie droga elektroniczną lub telefoniczną informacji handlowych  – w razie wyrażenia przez Klienta w tym zakresie zgody,

·         wyjaśniania, rozpatrywania reklamacji oraz innych roszczeń,

·         poprawienia jakości świadczonych usług w zakresie obsługi klienta.   

4.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

    Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje  

    brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.